Založ si blog

Sudcovia, prokurátori a ich neutralita

Poradná rada európskych sudcov už v roku 2002 poukázala na potrebu ustanoviť rovnováhu medzi právom sudcov na slobodu názoru a prejavu a požiadavkou neutrality.

„Pre sudcov je nevyhnutné, navzdory tomu, že ich členstvo v politickej strane alebo ich účasť na verejných diskusiách o hlavných problémoch v spoločnosti nemôže byť zakázaná (poznámka autorky: na Slovensku je členstvo sudcu v politickej strane zakázané), zdržať sa minimálne akýchkoľvek politických aktivít spôsobilých spochybniť ich nezávislosť alebo ohroziť zdanie sa nestrannosti.

Avšak, sudcovia by mali mať možnosť zúčastňovať sa určitých diskusií týkajúcich sa národnej justičnej politiky. Mali by mať možnosť poskytovať konzultácie a hrať aktívnu úlohu pri príprave legislatívy týkajúcej sa ich postavenia a všeobecne fungovania justičného systému.

Otázka zainteresovanosti sudcov na určitých vládnych aktivitách, ako je napríklad pôsobenie v ministerskom kabinete, spôsobuje konkrétne problémy. Nič nebráni sudcovi, aby vykonával funkciu v administratívnom aparáte ministerstva (napríklad oddelenie civilnej alebo trestnej legislatívy na ministerstve spravodlivosti); avšak záležitosť je oveľa delikátnejšia vo vzťahu v sudcovi, ktorý sa stane členom ministerského kabinetu. Ministri sú oprávnení ustanoviť kohokoľvek, koho chcú, za člena svojho kabinetu, avšak ako blízki spolupracovníci ministra títo ľudia participujú do určitej miery aj na ministerských politických aktivitách. V takom prípade predtým, ako sudca začne pracovať v ministerskom kabinete, by bolo ideálne získať stanovisko nezávislého orgánu zodpovedného za ustanovovanie sudcov do funkcie, aby tento orgán stanovil pravidlá správania sa v každom jednom konkrétnom prípade.“

Vyššie uvedená téma sa týka aj Slovenskej republiky, keďže aj pani ministerka Kolíková poňala do svojho ministerského kabinetu po svojom nástupe ako štátneho tajomníka sudcu Slovenskej republiky. Problém tkvie v trojdelení moci, a teda otázka je položená tak, či môže jedinec ustáť svoju integritu a zdanie nezávislosti sudcu, pokiaľ sa na určité obdobie svojho života prepožičia výkonnej moci, prestane vykonávať činnosť sudcu a stane sa členom ministerského kabinetu. Z môjho pohľadu sa nedá sedieť na dvoch stoličkách, a byť trochu sudca a trochu ministerský štátny tajomník. Ďalšou otázkou je, aké zdanie nezávislosti môže vyvolávať bývalý štátny tajomník v talári v sporoch, v ktorých je jednou stranou sporu ministerstvo spravodlivosti. Pokiaľ pani ministerka mala záujem na spolupráci so sudcami, existovala zmluva o spolupráci uzavretá medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Združením sudcov Slovenska, resp. sú iné formy, ako involvovať sudcov do reformných úloh výkonnej moci. Jedným zo spôsobov spolupráce mohlo napríklad byť zapnutie mikrofónu pri online debate aj iným osobám ako ministerke spravodlivosti a neznížiť sa k skratkám a verejnému osočeniu názorových oponentov s ich zaradením do skupiny pohodlných, pyšných a skorumpovaných. Profesionalita káže sadnúť si za pracovný stôl oprostený od ega a zamerať sa na vec samu, na vec verejnú. Pretože vykonávateľ verejnej moci je len prostredníkom medzi občanom a fungovaním štátu. Nič viac, nie je to superhrdina a ani nadčlovek, hoc má vo svojich rukách moc. V momente, keď sa tak začne vykonávateľ verejnej moci cítiť alebo správať, zlyhal pre nepochopenie podstaty svojej úlohy.

Poradná rada európskych sudcov uviedla, že v niektorých, najmä západných európskych krajinách, je všeobecný trend, že médiá prejavujú väčší záujem o sudcovské záležitosti, najmä v trestnej oblasti. Vzhľadom na vzťahy, ktoré môžu vzniknúť medzi sudcami a novinármi, existuje riziko, že spôsob, ako sudcovia vystupujú, môže byť ovplyvnený novinármi. Kým sloboda tlače je výsadným princípom, súdne konanie musí byť chránené pred neprimeraným vonkajším nátlakom. Z toho vyplýva, že sudcovia musia byť v ich vzťahoch s novinármi opatrní a spôsobilí zachovať svoju nezávislosť a nestrannosť, zabrániť vzniku akýchkoľvek osobných výhod zo vzťahov s novinármi a zdržať sa akýchkoľvek neodôvodnených komentárov k veciam, v ktorých rozhodujú. Právo verejnosti na informácie je bezpochyby základným princípom vyplývajúcim z čl. 10 Dohovoru. Z neho vyplýva, že sudca splní legitímne očakávania občanov jasne odôvodneným rozhodnutím. Sudcovia majú mať možnosť pripraviť sumár alebo komuniké objasňujúce zmysel alebo význam ich rozhodnutí pre verejnosť. Okrem toho, v krajinách, kde sú sudcovia zapojení do kriminálneho vyšetrovania, je vhodné zosúladiť potrebné obmedzenia vzťahujúce sa na kauzy, ktoré vyšetrujú, s právom na informácie. Iba za takých podmienok môžu sudcovia slobodne plniť ich úlohy bez strachu z mediálneho tlaku.

V súvislosti s vyššie uvedeným som pred časom v našej komunikácii so sudcami poukázala na skutočnosť, že niektorý zo sudcov preposiela našu komunikáciu len jednému vybranému médiu. Položila som otázku, či tak uvedená osoba nerobí pre svoj osobný prospech a či si tak nekupuje svoju imunitu a dobrý imidž v tomto médiu. Taktiež som položila otázku, prečo práve selektívne len toto médium, ktoré následne má exkluzivitu a nedôvodnú cennú výhodu oproti iným, na preposielanie našej komunikácie iným osobám. Osobne nemám problém postaviť sa za svoje názory kdekoľvek a kedykoľvek, preto tak robím verejne a nie anonymne na sociálnych sieťach. Všetky nevýhody z toho plynúce a povinnosť zvládnuť zopár úderov som zvážila pri rozhodovaní sa o tom, či vystúpim z komfortnej zóny a budem sa verejne exponovať. Všimla som si však, že pri interpetácii sudcovskej komunikácie v médiu, ktorého čítanosť a postavenie na trhu dodávaním informácií podporuje niekto zo sudcov, sa nekladie veľmi dôraz na presnosť. Naposledy som reagovala pred pár dňami na článok novinárky z tohto média, ktorá v súvislosti s voľbami do Súdnej rady SR uviedla k mojej osobe informáciu, že som zdieľala v sudcovskej pošte rôzne články z webov, ktoré boli následne po vypuknutí konfliktu na Ukrajine vypnuté. Napísala som jej, že by bolo vhodné, aby spresnila, aký typ článkov som zdieľala. Že sa jednalo o rozhovory našich kolegov k téme súdnej mapy, k fungovaniu justície t.j. nie články týkajúce sa Ukrajiny resp. iných tém. Nepresná interpretácia, či už úmyselná alebo z nedbanlivosti, je spôsobilá vyvolať vo verejnosti omyl a ja si myslím, že poctivý novinár sa takémuto javu chce apriori vyhnúť. Pred rokom a pol toto médium spolu s inými zo skupiny tzv. mainstreamových (t.j. populárnych) neprejavilo záujem o kritický názor predstaviteľov sudcovského stavu k súdnej reforme. Mediálny priestor dostala len hŕstka mediálne tlačených sudcov ministerskej krvnej skupiny, na ktorých podľa týchto populárnych médií stojí a padá justičný svet. Myslím, že za ten rok a pol sme my, nie umelo vytvorené mediálne produkty, ušli peknú cestu a bez mediálneho výcviku vieme svoj názor v súčasnosti jasne a zrozumiteľne na verejnosti artikulovať. Mediálny produkt má totižto jeden zásadný problém, a tým je autenticita a prirodzenosť. O tieto vlastnosti sudca nesmie prísť.

V súvislosti s neutralitou sudcov a prokurátorov v mediálnom priestore by som rada poukázala na stanovisko Osobitného spravodajcu OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov z r.2019:

  1. Sudcovia a prokurátori by pri uplatňovaní svojej slobody prejavu mali vždy pamätať na svoju zodpovednosť a povinnosti ako štátnych zamestnancov. V dôsledku toho by mali byť zdržanliví pri vyjadrovaní svojich názorov a stanovísk za akýchkoľvek okolností, keď by ich vyhlásenie mohlo v očiach rozumného pozorovateľa objektívne ohroziť ich funkciu alebo ich nezávislosť či nestrannosť.
  2. Sudcovia a prokurátori by sa v zásade nemali zapájať do verejných sporov. Za obmedzených okolností však môžu vyjadrovať svoje názory a stanoviská k otázkam, ktoré sú politicky citlivé, napríklad, keď sa zúčastňujú verejných diskusií o legislatíve a politike, ktoré môžu mať vplyv na súdnictvo alebo prokuratúru.
  3. V prípadoch, keď sudcovia a prokurátori považujú za morálnu povinnosť hovoriť, napríklad vyjadriť nesúhlas s vojnou alebo požadovať zásah proti zhoršovaniu životného prostredia, je vo všeobecnosti prípustné, aby sa zúčastnili na pokojných demonštráciách. Správa poukazuje na to, že v časoch vážnych demokratických kríz majú sudcovia, sami alebo v spojení s inými sudcami, nielen právo, ale aj povinnosť vystupovať v prospech obnovenia demokratického poriadku. Správa tiež reflektuje na skutočnosť, že normy, ktoré bežne obmedzujú právo sudcov zúčastňovať sa na politike, nie sú aplikovateľné na ich konanie na obranu právneho štátu.
  4. Sudcovia a prokurátori by mali prejavovať obozretnosť vo svojich vzťahoch s tlačou. Vždy by sa mali zdržať komentárov k prípadom, ktorými sa zaoberajú, a vyhýbať sa akýmkoľvek neopodstatneným pripomienkam, ktoré by mohli spochybniť ich nestrannosť.
  5. Sudcovia a prokurátori by mali byť opatrní pri používaní sociálnych médií. Medzinárodné nástroje neposkytujú žiadne usmernenie o tom, ako by sudcovia a prokurátori mohli uplatňovať svoje slobody online. Súdy a mechanizmy pre ľudské práva zatiaľ nemali príležitosť objasniť, aké správanie sa od sudcu alebo prokurátora očakáva pri výkone svojej slobody online. Okrem toho len niekoľko krajín vyvinulo špecifické právne predpisy alebo etické normy na reguláciu správania sudcov a prokurátorov na sociálnych médiách. V tejto súvislosti by Osobitný spravodajca chcel povzbudiť profesijné združenia sudcov a prokurátorov, aby vypracovali osobitné usmernenia o používaní sociálnych médií spôsobom, ktorý je v súlade s dôstojnosťou ich funkcie.

https://sudnamoc.sk/medzinarodne-standardy-slobody-prejavu-sudcu-a-disciplinarneho-postihu-za-vykon-tejto-slobody/

Vyjadrenie k akcii NAKA na Okresnom súde Bratislava III.

23.05.2022

Zverejňujem moje nasledovné vyjadrenie k akcii NAKA na Okresnom súde Bratislava III.,ktorá sa odohrala dňa 25.-26.04.2022. Zverejňujem ho po tom, ako tento bod verejne otvorila a prejednala Súdna rada SR na svojom zasadnutí dňa 18.05.2022. Na uvedenom zasadnutí sa k nemu vyjadrili aj špecialistky na trestné právo Mgr. Marcela Kosová a JUDr. Eva [...]

Má Daniel Lipšic problém rešpektovať autoritu súdnej moci?

21.05.2022

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic vyslal včera verejnosti jasný signál. O tom, že má problém so stotožnením sa s právnym názorom vysloveným najvyššou súdnou autoritou. Tou súdnou autoritou, ktorá bola len pred nedávnom kreovaná ako vlajková loď dôveryhodnej justície. Uvedená situácia sa dá definovať aj ako problém nahliadnuť na vec s potrebným nadhľadom [...]

Keď prieťahy v konaniach spôsobuje ministerka Kolíková

20.05.2022

Tento týždeň som sa zúčastnila ako verejnosť na zasadnutí Súdnej rady SR, na ktorom vystúpila aj pani ministerka Kolíková so svojou správou o financovaní justície. Očakávala som, že po dvoch rokoch všeobecných, viac menej vizionárskych myšlienok sa dozviem viac. Mýlila som sa. Jediné, čo som sa dozvedela je, že pani ministerka musí rýchlo minúť 220 [...]

ProPublica Undertaxed Billionaires

Soros o tretej svetovej: Civilizácia možno neprežije vojnu na Ukrajine

25.05.2022 00:00

Podľa známeho miliardára a filantropa Georgea Sorosa (91) je možné, že ruská invázia na Ukrajine povedie k tretej svetovej vojne.

europol cigarety

Europol rozbil vplyvnú mafiánsku skupinu z Moldavska

24.05.2022 23:42

Europol zadržal v Moldavsku, Rumunsku a vo Francúzsku 14 osôb, medzi nimi aj bossa skupiny Patrón.

Texas  streľba police

Streľbu na škole v Texase neprežilo 14 detí a učiteľ

24.05.2022 22:59, aktualizované: 23:37

Zomrel aj samotný 18-ročný strelec, pravdepodobne ho zabili policajti.

čaputová mimovládne organizácie

Prezidentka prijala predstaviteľov mimovládnych organizácií, ocenila ich pomoc

24.05.2022 20:29

130 slovenských mimovládnych organizácií pomáhalo štátu a samosprávam zvládnuť prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Dana Jelinkova

Blog - Pravda stránka "Cieľom práva je pokoj, prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je však boj." Rudolf Von Ihering: Boj za právo

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 64114x
Priemerná čítanosť článkov: 2211x

Autor blogu

Kategórie