Založ si blog

Pandémia ako impulz k zmene kompetencií EU a WHO

Dňa 07.mája 2022 som zverejnila blog s mojim právnym názorom, že projekt Európskej zdravotníckej únie naráža na právne mantinely spočívajúce v tom, že zakladajúce zmluvy EU nedávajú právomoc Európskej únii autoritatívne regulovať oblasť  zdravotníctva členských štátov.

Dva dni po mojom blogu obletela médiami tlačová správa, že Emanuel Macron a Ursula von der Leyen sa vyslovili v prospech revízie základných zmlúv EU aj za účelom, aby EU prevzala väčšiu zodpovednosť v oblastiach, ktoré sú výlučne v kompetencii členských štátov, akými sú obrana či zdravotníctvo.

Uvedená tlačová správa potvrdzuje správnosť môjho právneho úsudku, že EU by sa nebránila zmeniť kompetenčnú hranicu v oblasti zdravotníctva na úkor členských štátov. EU má v oblasti zdravotníctva aktuálne len podpornú právomoc, t.j. EU nemôže jednostranne autoritatívne v tejto oblasti prijať žiadne priame opatrenie v členskom štáte. Jedinou cestou sú opatrenia nepriame, ktoré smerujú k regulácii voľného pohybu osôb a tovarov, dát/osobných údajov v rámci EU, ale aj mimo EU. Preto covid pasy boli viazané na voľný pohyb osôb a nie priamo na oblasť zdravotníctva členských štátov.

Dalo by sa povedať, že otvorenie vyššie uvedenej otázky znamená aj  otvorenie otázky, či ten ktorý členský štát má záujem o zotrvanie v únii, pokiaľ dôjde k centralizácii uvedených kompetencií na úkor členského štátu. Vyvstáva samozrejme aj otázka, či si toto želajú občania EU.

Je potrebné uviesť aj to, že zo zverejňovaných správ Európskej komisie o porušení pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti farmaceutického priemyslu vyplýva, že v tomto smere je európsky trh pokušením, ktorému sa dá častokrát len ťažko odolať.

Napríklad zo správy  Európskej komisie z 28.1.2019 o presadzovaní práva hospodárskej súťaže vo farmaceutickom odvetví (2009-2017), https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/ed09933e-22ea-11e9-8d04-01aa75ed71a1 strana 34 vyplýva, že:

„V decembri 2016 vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže Spojeného kráľovstva zistil, že spoločnosti Pfizer a Flynn zneužili svoje príslušné dominantné postavenia tým, že účtovali neprimerané ceny za kapsuly fenytoínu sodného (liek na epilepsiu) vyrábané spoločnosťou Pfizer v Spojenom kráľovstve. V internom dokumente spoločnosť Pfizer v danom čase vysvetlila: „Musíme prísť na to, ako zabezpečiť, že pacienti a lekári nebudú mať na výber; zároveň zabezpečiť možnosti pre MZ [Ministerstvo zdravotníctva Spojeného kráľovstva] a platiteľov bez toho, aby nás obviňovali z pokrytectva, aby sme zostali dôveryhodní a zároveň využili príležitosť ošklbať NHS [národný zdravotnícky systém] v čase krízy financovania“.“

Čelní predstavitelia EU dosiaľ nepredstavili svoj program, ako by EU garantovala fair hospodársku súťaž v oblasti zdravotníctva, do ktorej by rada autoritatívne zasahovala. A ako by mohli naopak, členské štáty vetovať a kontrolovať EU. Nepoznáme teda aký balans v tejto oblasti EU ponúka.

Úprimne ma mrzí, že som nezachytila od žiadneho z našich europolitikov (myslím, že máme niektorých aj v orgánoch EU) či predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo zdravotníctva upozornenie na vyššie uvedené tendencie a otvorenie diskusie na túto tému. Viem si predstaviť aj to, aby sa vyjadrili nezávislí ústavní odborníci, či sa k takýmto otázkam – zásah do kompetencií členského štátu, nemá konať  referendum.

Rovnaké  ticho od našich verejných činiteľov, vrátane ministerstva zdravotníctva, je aj okolo témy, že aj Svetová zdravotnícka organizácia má trend posilňovať svoje právomoci v nadväznosti na pandémiu Covidu.

Na zhromaždení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) konajúcej sa prvýkrát od vypuknutia Covidu za osobnej účasti členských štátov v Ženeve od 22. mája do 28.mája 2022 bolo jedným z bodov programu aj návrh USA na zmeny Medzinárodných zdravotníckych nariadení (2005).

Uvedený návrh má za cieľ posilniť pripravenosť WHO na odpoveď na zdravotnícky stav núdze.

https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-fifth-world-health-assembly

Aké zmeny sa navrhovali?

V článku, ktorý pojednáva o dohľade, sa navrhuje zaviesť pravidelný monitorovací mechanizmus dohľadu schopnosti členského štátu identifikovať a následne oznámiť udalosti, na ktoré sa nariadenia vzťahujú.

Taktiež sa navrhuje doplniť, že WHO vyvinie systém kritérií skorého varovania na zhodnotenie a aktualizáciu národného, regionálneho alebo globálneho rizika z dôvodu neznámej príčiny alebo pôvodu,aby následne informáciu odhadu rizík poskytla členským štátom.

Čo sa týka notifikačnej povinnosti, navrhuje sa zaviesť lehota 48 hodín na zavedenie povinnosti členského štátu vyhodnotiť udalosti na jeho území, pričom táto lehota by plynula od prijatia informácií národným kontaktným centrom, ktorý je určený na komunikáciu s WHO. Medzi údaje, ktoré sa majú WHO notifikovať, sa navrhuje doplniť genetické sekvenčné údaje.

Navrhuje sa vypustiť, aby WHO pred tým, ako podnikne kroky na základe správ od členských štátov,  musela konzultovať svoju činnosť s členským štátom.

Rovnako sa navrhuje zaviesť lehota 48 hodín, v rámci ktorej bude WHO požadovať od členských štátov verifikáciu, t.j. potvrdenie správ týkajúcich sa členských štátov.

Predmetom navrhovanej zmeny je aj to, aby pokiaľ členský štát neprijme ponuku na spoluprácu od WHO do 48 hodín od prijatia ponuky, WHO bude v prípadoch ohrozenia verejného zdravia okamžite zdielať dostupné informácie  s inými členskými štátmi. Dosiaľ platilo, že podmienkou takéhoto postupu bolo vziať do úvahy aj názor dotknutého členského štátu, čo sa navrhuje vypustiť.

Navrhuje sa doplniť, že ak Generálny riaditeľ WHO uváži na základe vykonaných odhadov, že je stav potenciálne alebo aktuálne núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia, bude informovať členský štát a požadovať  konzultácie s dotknutým členským štátom,   a rovnako môže požadovať názor núdzovej komisie.

Pokiaľ Generálny riaditeľ určí, že udalosť vytvára núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia v medzinárodnom rozmere, obráti sa na núdzovú komisiu, pričom sa navrhuje vypustiť, aby členský štát vyslovil súhlas s takýmto definovaním núdzovej situácie. Rovnako sa navrhuje vypustiť mechanizmus, ktorý dosiaľ riešil situácie, keď sa Generálny riaditeľ a členský štát nedohodli na to, či udalosť ohrozenia verejného zdravia má medzinárodný dopad.

Navrhuje sa doplniť právomoc Generálneho riaditeľa, ktorý bude môcť aj v prípade udalostí, ktoré nebudú definované ako riziko verejného zdravia v medzinárodnom rozmere, konať a konzultovať situáciu s núdzovou komisiou. Podmienka súhlasu členského štátu nie je stanovená.

Podľa nového znenia k rozhodujúcim faktorom pre zloženie núdzovej komisie  pribudne okrem skúseností,geografickej proporcionality, aj vek a gender.

Pokiaľ bolo doteraz ustanovené, že na základe žiadosti členského štátu bude WHO spolupracovať s členským štátom, toto sa navrhuje zmeniť tak, že aj bez žiadosti členského štátu WHO navrhne pomoc členskému štátu za účelom odpovede na ohrozenie verejného zdravia. Zavádza sa lehota 48 hodín na prijatie alebo odmietnutie takejto asistencie ponúknutej zo strany WHO, pričom v prípade odmietnutia členský štát poskytne WHO jeho dôvody odmietnutia, ktoré bude WHO zdieľať s ostatnými členskými štátmi.

Navrhuje sa doplniť povinnosť členského štátu v súlade so svojím vnútroštátnym právom vynaložiť primerané úsilie na uľahčenie krátkodobého prístupu k príslušným miestam/stránkam; v prípade zamietnutia tohto prístupu vznikne povinnosť členského štátu poskytnúť odôvodnenie odmietnutia prístupu.

Zmena sa týka  aj zavedenia povinnosti členského štátu zriadiť kontrolnú komisiu. Táto komisia bude mať právomoci  vo vzťahu k členskému štátu, ale aj vo vzťahu k WHO. Komisia môže požiadať Generálneho riaditeľa na prizvanie zástupcov OSN a ich agentúr a iných relevantných medzivládnych  a mimovládnych organizácií, ktoré sú v oficiálnom vzťahu k WHO, na určenie zástupcov, ktorí sa zúčastnia zasadnutia komisie. Takíto zástupcovia budú mať právo, so súhlasom predsedu, učiniť vyhlásenia k predmetu diskusie.

Z tlačovej správy zverejnenej k tomuto bodu programu nevyplývajú žiadne detaily o tom,  či a v akom znení bol vyššie uvedený návrh schválený.

Vyššie uvedené riadky zverejňujem ako osoba, ktorá sa venuje pedagogickej činnosti v oblasti medicínskeho práva – vnútroštátneho aj medzinárodného.

Komentár právnika k relácii o rozdelení Česko-Slovenska/ ČSFR

30.06.2022

Ako prvé začnem pochvalou pre toho, kto vymyslel formát relácie poskytujúci historický náhľad do obdobia rozdelenia Česko – Slovenska, ktorý priniesol verejnosti zodpovedané viaceré otázky z úst hlavných postáv stojacich pri zrode našej republiky a pri mierovom rozchode s bratmi Čechmi. Čakala som na túto reláciu netrpezlivo už pár dní a som rada, že sa [...]

Dezinformácie, online svet a justičný impresionizmus

24.06.2022

Slobodu prejavu, ktorá zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky, je potrebné považovať za konštitutívny znak demokratickej pluralitnej spoločnosti a za jednu zo základných podmienok na jej chod a individuálnu (seba)realizáciu jednotlivca. Sloboda prejavu patrí do vlastnej sféry ľudskej slobody, ktorá je [...]

Facebook v judikatúre Súdneho dvora EU

18.06.2022

Pani Glawischnigová‑Piesczeková bola poslankyňou Nationalrat (Národná rada, Rakúsko), predsedníčkou poslaneckého klubu „die Grünen“ (Zelení) v parlamente a spolkovou hovorkyňou tejto politickej strany. Facebook Ireland prevádzkuje celosvetovú platformu sociálneho média (ďalej len „Facebook Service“) pre používateľov nachádzajúcich sa mimo Spojených štátov [...]

žralok belavý, žralok, Carcharhinus leucas

Egyptské úrady po útoku žraloka uzavreli časť pobrežia pri Hurghade

03.07.2022 09:43

V Červenom mori, pri ktorom letovisko Hurghada leží, je viac ako 40 druhov žralokov.

Austrália, počasie

Sydney zasiahol prívalový dážď, zaplavil okrajové časti mesta

03.07.2022 08:21

Úrady v austrálskom meste Sydney vyzvali v nedeľu tisícky ľudí, aby opustili svoje domovy po tom, ako prívalový dážď spôsobil záplavy v okrajových častiach mesta.

parlament budova sídlo NRSR

V parlamente bude lepší vzduch, vymieňajú vzduchotechniku

03.07.2022 08:00

Vymeniť sa má celý systém vzduchotechniky, aby sa znížila energetická náročnosť a zvýšila sa spoľahlivosť technológie.

Zelenskyj

Zelenskyj žiada svet o pomoc s povojnovou obnovou

03.07.2022 06:51

"Je potrebné opraviť nielen všetko to, čo zničili okupanti, ale aj vybudovať nový základ pre naše životy – bezpečný, moderný, dostupný a pohodlný," vyhlásil Zelenskyj.

Dana Jelinkova

Blog - Pravda stránka "Cieľom práva je pokoj, prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je však boj." Rudolf Von Ihering: Boj za právo

Štatistiky blogu

Počet článkov: 36
Celková čítanosť: 82860x
Priemerná čítanosť článkov: 2302x

Autor blogu

Kategórie